Akcjonariat

* wraz ze spółką Arezzo Capital sp. z o.o.
** w tym podmiot pełniący funkcję Animatora Rynku, w wyniku realizacji obowiązku, o którym mowa w §7 ust. 4 Regulaminu ASO

Dane finansowe

Wyszczególnienie 2017 2018 I-III kw. 2019
Przychody netto ze sprzedaży 4.429.697,33 3.722.258,45 1.218.524,60
Zysk ze sprzedaży -2.033.211,89 -500.012,54 -192.218,79
Amortyzacja 130.964,00 106.676,07 1.410.743,39
EBIT -2.053.841,30 -669.451,10 -180.702,10
Zysk netto -2.248.965,40 -872.850,78 -177.888,53
Aktywa trwałe 249.043,25 132.794,45 71.741,47
Aktywa obrotowe 8.812.053,93 14.422.162,49 10.155.564,84
Zapasy 6.087.754.55 7.231.022,03 6.362.594,00
Należności krótkoterminowe 962.453,41 1.917.769,42 899.439,25
Środki pieniężne 1.580.573,14 5.222.360,90 2.885.389,16
Kapitał własny 862.236,07 7.331.943,50 7.154.054,97
Zobowiązania i rezerwy 8.198.861,11 7.223.013,44 3.073.251,34
Zobowiązania krótkoterminowe 2.703.647,35 1.178.932,68 97.028,06
Suma bilansowa 9.061.097,18 14.554.956,94 10.227.306,31